Posted in Information

สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์คลี่คลายจากวิสัยทัศน์ พันธกิจและอัตลักษณ์ของคณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

→ ลักษณะของลูกโลก
แสดงถึง วิสัยทัศน์ของคณะที่มีความหลากหลายล้ำสมัย มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางสิ่งแวดล้อม ที่ล้ำสมัยและหลากหลายอย่างต่อเนื่อง

→ รูปทรงกลม และเส้นโค้งที่โอบล้อมลูกโลก ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว
แสดงถึง ความพร้อมในการให้บริการวิชาการทางสิ่งแวดล้อมครบวงจร และการพัฒนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผ่านทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย

→ คลี่คลายจากลักษณะภาพคนคลี่คลายรวมกับใบไม้
แสดงถึง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการศึกษาจากคณะฯ ที่มีศักยาภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคม

Advertisements

Author:

♀ 18 years old. ♣ Stationary Lover ♣ Gamer ♣ Kim Kibum

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s