About

ประวัติคณะสิ่งแวดล้อม

→ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมืองและอุตสาหกรรม ได้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมาและพิและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการผลิตบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ความสามารถและมีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะสามารถออกไปช่วยเหลือสังคมในการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


→ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีหน่วยงานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสครั้งที่เจ็ดปี 2555 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมพ.ศ. 2555 มีมติให้จัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อมขึ้นซึ่งถือเป็นคณะลำดับที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคมพ.ศ. 2555โดยรวมหน่วยงานภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีมหาบัณฑิตในระดับปริญญาโทและดุษฎีบัณฑิตในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความรอบรู้ในเชิงวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะวิชาชีพตามความต้องการของประเทศ ผลิตผลงานวิจัยและสั่งสม องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้บริการวิชาการให้กับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยสืบต่อไป


→ คณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกอบด้วยสี่หน่วยงานได้แก่หนึ่งสำนักงานเลขานุการสองภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมสามภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสี่ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสำหรับการบริหารจัดการคณะสิ่งแวดล้อม

Advertisements